Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

สมัครเรียน_ราชภัฏ [2020/07/20 10:59] (current)
kinggatehouse created
Line 1: Line 1:
 +ราชภัฏ กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ มรภ.สวนสุนันทา http://​cruisecashcard.com/​__media__/​js/​netsoltrademark.php?​d=ssru.ac.th%2Fhome ได้ที่นี่ MARCH 22 2019
  
 +(Image: [[https://​ssru.ac.th/​useruploads/​images/​20180910/​2018091015365729594658.jpg|https://​ssru.ac.th/​useruploads/​images/​20180910/​2018091015365729594658.jpg]]).
 +รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครเรียน ราชภัฏ http://​norkia.com/​__media__/​js/​netsoltrademark.php?​d=goo.gl%2FYL81Ry
 +
 +รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่นี่ [[https://​vtb.am/​bitrix/​rk.php?​goto=https://​goo.gl%2FYL81Ry|ราชภัฏ]]
 +
 +SSRU กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนหนทางอู่ทองนอก ตำบลดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300 เดิมบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของวังดุสิตได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "​สวนสุนันทา"​ ถัดมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน) ได้รับมอบพื้นที่ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นให้จัดเป็นโรงเรียนชื่อ "​สถานที่เรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย"​ ตอนวันที่ 17 พ.ค. พุทธศักราช 2480 รวมทั้งเลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พุทธศักราช 2501
 +
 +
 +ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น "​สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา"​ [[https://​ssru.ac.th/​home|https://​ssru.ac.th/​home]] เมื่อปี พ.ศ. 2535 ตราบจนกระทั่งเปลี่ยนเป็น "​มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา"​ ช่วงวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2547 ตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก อีกทั้งภาคปกติและก็ภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่นานาประการให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากยิ่งกว่า 50 สาขาวิชา
 +
 +
 +นอกเหนือจากนี้ยังมีวิทยาลัยนานาชาติรวมทั้งวิทยาลัยการจัดการ นักศึกษาราชภัฏสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายทาง อีกทั้งผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต และก็ระบบ Wire-less campus ยืนยันทุกจุดของมหาวิทยาลัยและมีระบบฐานข้อมูล (Data base system) ทางวิชาการและก็การค้นคว้าวิจัยเพื่อการสืบค้นแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานฉะนั้นการรับนักศึกษา การมอบตัวนักศึกษา การสมัครสมาชิก การส่งคะแนน(เกรด)นิสิต การแจ้งผลการเรียน การจ่ายเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งหมด
 +
 +
 +แล้วก็ในสภาพสังคมสมัยโลกาภิวัตน์และสังคมสมัยเศรษฐกิจฐานความรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินอะไรก็ตามจำต้องหาผู้ช่วยเหลือรวมทั้งการผลิตเครือข่ายทั้งยังด้านในและก็ต่างชาติรวมทั้งทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน เนื่องจากว่าต้องการใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆร่วมกัน ลดต้นทุนรวมทั้งค่าใช้สอยในการลงทุนแล้วก็แลกเรียนรุ้เหล่านี้เป็นต้น
 +
 +
 +
 +ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยSSRU จึงได้ทำข้อตกลงรวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น ด้านจัดแจงเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมแรงร่วมมือพัฒนาบุคคลากรกับภาครัฐ และก็ธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants,​ APRIME, Australia Culinary Solution, สถานที่เรียนธุรกิจการของกินไทยและก็นานาประเทศ กรมช่วยเหลือการปกครองท้องถิ่น อบจ. จังหวัดระนอง กาองทัพบกรวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ
 +
 +
 +
 +ยิ่งไปกว่านี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างแดน ทำความร่วมมือด้านวิชาการรวมทั้งการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ได้จัดแจงเรียนแบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,​Vietnam Teacher'​s Training, Cambodia Cultural University, Tokyo Education University, ​ มรภ.สวนสุนันทา Wolver Hampton University, Edith Cowan, Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, ​ มรภ.สวนสุนันทา Switzerland ฯลฯ
 +
 +(Image: [[https://​ssru.ac.th/​useruploads/​images/​20180726/​2018072615325938044433.jpg|https://​ssru.ac.th/​useruploads/​images/​20180726/​2018072615325938044433.jpg]]).
 +สนใจศึกษาต่อ SSRU ติดต่อได้ที่นี่ https://​cocacolaflorida.com/​footer-logo/​
 +Website ราชภัฏสวนสุนันทา [[http://​drugsafetyinstitute.info/​__media__/​js/​netsoltrademark.php?​d=bit.ly%2F2PSKVyI|http://​www.existentialpub.com/​__media__/​js/​netsoltrademark.php?​d=goo.gl%2FYL81Ry]]
 +บทความ:​ [[http://​Yuf.gfjd.fsgfsdhfdjfdhgffdhdsges@ssru.ac.th/​|สมัครเรียน ราชภัฏ]]
QR Code
QR Code สมัครเรียน_ราชภัฏ (generated for current page)